Przegl?d artyku?ów o t?umaczeniach i j?zykach obcych

Witaj na naszej stronie belprima.pl!

Poniewa? ambicj? autora jest prowadzenie bloga tylko o tematyce t?umaczenia j?zyków obcych, a autor samo zajmuje si? t?umaczeniami i biuro t?umacze? Pozna? nie jest pustym slowem dla?, g?ówna strona zach?ca do czytania artyku?ów, które w miar? aktualizowania tre?ci , dostarczaj? informacji na temat t?umacze?.

Jest to pewien eksperyment i spojrzenie na t?umaczenia z zewn?trz ale i z wewn?trz, bo w?asne do?wiadczenie w translacji pomaga - bo wiemy o czym piszemy, w przeciwie?stwie od dziennikarzy lub speców od seo, natomiast równie? przeszkadza, bo nie pozwala na pe?en obiektywizm w stosunku do swojego zaj?cia, jakim jest t?umaczenie j?zyków obcych.

T?umaczenia Pozna? i ogólnie j?zyki obce

St?d znajdziesz poni?ej pocz?tki ("zajawki") naszych stron i artyku?ów w temacie T?umaczenia i ogólnie j?zyki obce, u?atwiaj?ce wybór tekstu do czytania. Klikaj?c ??cza przejdziesz do tre?ci

na tematy t?umaczeniowe poprzedni artyku?

Tak ,dzisiaj przypada wspomnienie ?wi?tego Hieronima (tak zwane Hieronimki) który z racji przet?umaczenia ca?ej Biblii z j?zyków oryginalnych na j?zyk ?aci?ski – a nie mia? narz?dzi wspomagaj?cych CAT ani forów t?umaczeniowych jak Proz.com czy linguee ! – jest patronem wszystkich t?umaczy pisemnych i ustnych.

Mi?dzynarodowy Dzie? T?umacza

Mi?dzynarodowy Dzie? T?umacza - 30 wrze?nia? Zobacz: Mi?dzynarodowy Dzie? T?umacza - 30 wrze?nia?

Google translator wp?ywa na poziom t?umacze?. Ta teza mo?e nie zaskakuje, bo powszechnie po??danym u?atwieniem w komunikacji s? automatyczne systemy t?umaczeniowe, lecz czy kierunek zmian w przek?adach j?zykowych jest zaskoczeniem? Futurystyczne wizje nowego lepszego ?wiata, gdzie automat za nas mówi – ciagle jeszcze odleg?e, lecz ju? nie tak bardzo. Samochód autonomiczny staje si? faktem, wi?c t?umaczenia nie s? bardzo odleg?ym tematem. Czy jako?? t?umacze? – po paru latach z translatorem – jest wy?sza? Czy ni?sza?

t?umaczenia automatyczne z googlem

Google translator a poziom t?umaczenia Zobacz: Google translator a poziom t?umaczenia

Uzgadnianie z klientem t?umaczenia przysi?g?ego? Czy w Poznaniu jest to mo?liwe? Nieraz nie dwa mamy sytuacj?, gdy s?ownictwo specjalistyczne uzgadniamy ze zleceniodawc?, którym jest np. firma specjalizuj?ca si? w danej tematyce. Jednak propozycja, jaka przysz?a z pozna?skiego biura t?umacze? do t?umacza przysi?g?ego – w Poznaniu tak?e – by?a za gatunku, który mo?na okre?li? nazw? znanego filmu o sponsoringu cudzej ?ony.

t?umacz przysi?g?y czy mo?e uzgadnia? tre??

Uzgadnianie t?umaczenia przysi?g?ego z klientem? Zobacz: Uzgadnianie t?umaczenia przysi?g?ego z klientem?

Wydawa?oby si? i? nic prostszego – potrzebuj? t?umacza angielskiego, a mieszkam w Poznaniu, wi?c wychodz? z domu, mijam ?azarz, czy Winogrady, i wchodz? do biura t?umacze?. Czy ka?de biuro t?umaczeniowe jest takie same? Obecnie, w dobie Googla piszemy t?umacz przysi?g?y angielski Pozna? i wyszukujemy wiedz?c, czy wymagane jest t?umaczenie przysi?g?e czy zwyk?e. No w?a?nie, Nie ka?dy t?umacz jest lingwist? legitymuj?cym si? piecz?ci? t?umacza przysi?g?ego.

ameryka?ska flaga, t?umacz angielskiego

Jak szuka? t?umacza angielskiego w Poznaniu Zobacz: Jak szuka? t?umacza angielskiego w Poznaniu

Na temat pozna?skich ulic, ich nazw oraz historii s?ów kilka, dlaczego ulica w Poznaniu zmienia nazw? w trakcie jazdy? Po dwóch kilometrach mamy przejechane trzy ulice, cho? nie zmienili?my trasy ani na jot?.

t?umaczenia G?ogowska Hetma?ska

Pozna?skie ulice Zobacz: Pozna?skie ulice

T?umacz?c dokumentacj? techniczn? znalaz?em w s?owniku technicznym angielskie s?owo, które by?o zapisane do?? nietypowo, jak na s?ownik WNT. A ze s?ownika technicznego przecie? ka?dy szanuj?cy si? t?umacz techniczny korzysta…

S?ownik techniczny a t?umaczenia Zobacz: S?ownik techniczny a t?umaczenia

Co ma Strawi?ski do programowania , a Thomas Eliot do frameworka JQuery? Tyle co piernik do wiatraka, czyli wspólne “r”, a mo?e wi?cej?

Angielskoj?zyczne ksi??ki o programowaniu a Strawi?ski Igor Zobacz: Angielskoj?zyczne ksi??ki o programowaniu a Strawi?ski Igor

Szczerze szczyc? si? szacunkiem Prztymucli i G?daczy – mówi Bromba, bohaterka bajki muzycznej „Bromba i muzyka” autorstwa Macieja Wojtyszki w re?yserii syna Macieja, aktora i re?ysera Artura Wojtyszki na pro?b? przybyszów z innego wszech?wiata. Bowiem stworki zapragn??y nauczy? si? polskiego szeleszczenia! nie korzystaj?c z t?umacza, urz?dzenia przek?adaj?cego z g?daczowego-na polski i odwrotnie. Ubaw z kalamburów i nieporozumie? j?zykowych trwa, dialogi s? dowcipne bawi?c si? j?zykiem, oraz nauka polskiego szeleszczenia.

Polsko-g?daczowy t?umacz w szczeci?skiej Filharmonii. Bromba. Zobacz: Polsko-g?daczowy t?umacz w szczeci?skiej Filharmonii. Bromba.

po meczu Polaków rozgrywanym na Euro – gdy s?dzia by? z Anglii, Szwajcar z Albanii, a Polak z .. Polski. Czy t?umacz by? im potrzebny.

Zobacz:

Tak niewiele pisa?em na temat certyfikatów j?zykowych. Refleksja po przegl?dni?ciu napisanych s?ów pobudza do bardziej twórczego podej?cia do tematu. Wida? przecie? po zapytaniach internetowych do strony Biura t?umacze? Meritum, ?e wiele z osób szuka i pyta o certyfikat j?zyka angielskiego TOEIC.

Certyfikat TOIEC w Poznaniu Zobacz: Certyfikat TOIEC w Poznaniu

.

← Starsze Nowsze →